วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

โอบกอดอดีต แล้วก้าวสู่ชีวิตใหม่ ด้วยวิถีแห่ง “Naikan”

27 พ.ย. 2023
41

โอบกอดอดีต แล้วก้าวสู่ชีวิตใหม่ ด้วยวิถีแห่ง “Naikan”

โอบกอดลออนไลน์ แล้วก้าวสู่ชีวิตใหม่ ด้วยวิถีแห่ง “Naikan”

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้หลายคนต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และหันมาพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร ทํางาน และใช้ชีวิตประจําวัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของผู้คนเป็นอย่างมาก

การโอบกอดเป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การโอบกอดกลับกลายเป็นเรื่องต้องห้าม ดังนั้น การโอบกอดแบบออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความต้องการนี้ได้

การโอบกอดแบบออนไลน์ คือ การส่งกําลังใจและความรักให้กันผ่านทางโลกออนไลน์ โดยอาศัยคําพูดและข้อความเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การส่งข้อความให้กําลังใจทางโทรศัพท์ การแสดงความห่วงใยผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการจัดกิจกรรมโอบกอดเสมือนจริงผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ การปฏิบัติ “ไนคัง” หรือ “Naikan” ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าและความหมายของการโอบกอดและความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ไนคังเป็นเทคนิคการทําสมาธิแบบหนึ่งที่มีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ผู้ปฏิบัตินั่งสงบในห้องคนเดียว แล้วรําลึกถึงบุคคลสําคัญในชีวิต เช่น พ่อแม่ ครู หรือเพื่อน แล้วตั้งคําถามกับตนเอง 3 ประการว่า

1. เขาให้อะไรฉัน
2. ฉันให้อะไรเขา
3. ฉันทําให้เขาลําบากใจหรือไม่อย่างไร

การทําไนคังจะช่วยให้เราเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น รวมถึงเข้าใจถึงพลังและคุณค่าของการให้และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการโอบกอดในโลกแห่งความเป็นจริง

ดังนั้น ในยามที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายของสถานการณ์โควิด-19 การโอบกอดแบบออนไลน์และการปฏิบัติไนคัง จะเป็นการเติมเต็มความต้องการทางใจ ช่วยฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็ง และก้าวเดินต่อไปสู่ชีวิตใหม่อย่างมีพลังและหวัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของยุคสมัย